Skip to main content
 

Geen zorgen met BIODOM

Gemakkelijk en zuinig, wij leveren kwaliteit.

 

Veiligheid staat centraal

Maak je nooit meer zorgen met BIODOM

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. verkoper: BIODOM Benelux
  b. koper: de contractant van BIODOM Benelux
  c. de offerte: het schriftelijk aanbod van verkoper aan koper tot sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een in de offerte genoemd systeem.
  d. de koopovereenkomst: de tijdig voor akkoord getekend e-mailbericht of teruggestuurde offerte.
  e. het systeem: het samenstel van de in de offerte genoemde roerende zaken.
  f. buitenlandse koper: de in het buitenland gevestigde wederpartij van verkoper
 2. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die verkoper in het kader van haar bedrijfsuitoefening aangaat en waarbij zij verkoopt zoals kopers van haar kopen.

Artikel 2. Offerte, Koopovereenkomst, prijzen.

 1. Alle offertes en prijsopgaven van verkoper zijn vrijblijvend, luiden in Euro en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.
 2. Tussen partijen komt enkel en alleen een koopovereenkomst tot stand met betrekking tot  de zaak indien de acceptatie van de offerte verkoper binnen 2 maanden na dagtekening van de offerte heeft bereikt, daarna komt de offerte en het daarin vermelde aanbod te vervallen.
 3. Verkoper is gerechtigd om elke verandering van de factoren die op de prijs van de zaak van invloed kunnen zijn, zoals aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen en belastingen door te berekenen aan de koper, de koper is bevoegd de koopovereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.
 4. Verkoper is steeds bevoegd om wettelijke prijsverhogingen door te voeren. Het recht van de koper de koopovereenkomst te ontbinden geldt niet in het geval van  een wettelijke prijsverhoging.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden.

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Bij een overeengekomen aanbetaling is verkoper pas na ontvangst van de aanbetaling gehouden de zaak te bestellen, verzenden of te (laten) vervaardigen.
 3. Zodra de zaak gereed staat, is koper gehouden het restant bedrag te voldoen. Uiterlijk op de dag van de levering van de zaak, is het restant bedrag door koper aan verkoper voldaan.
 4. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie  bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, Indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:

•         Minimumtarief    € 40,00 
•         15% over eerste    € 2.500,00
•         10% over volgende   € 2.500,00
•         5% over volgende  € 5.000,00
•         1% over de volgende € 190.000,00
•         0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Artikel 4. Levering.

 1. De door verkoper afgegeven levertijd is een indicatie en geen fatale termijn. Voor verkoper is de levertijd niet bindend. De afgegeven levertijd start op het moment van de ontvangst van de aanbetaling.
 2. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht schadevergoeding te vorderen behoudens en voor zover deze overschrijding is veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de kant van verkoper.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens voor zover de overschrijding van de levertijd meer dan 2 maanden  bedraagt.
 4. De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van aflevering op het door koper aangewezen adres. Tenzij anders is overeengekomen is het aangewezen adres gelijk aan het door koper in de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5. Tekortkoming aan de zijde van koper.

 1. Indien koper tekort schiet in de nakoming van de op koper rustende verplichtingen, waaronder niet tijdige betaling of weigeren mee te werken aan bezorging, is verkoper, na een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en is koper gehouden om aan verkoper een direct opeisbare boete te betalen gelijk aan 10% van de overeengekomen koopprijs inclusief kosten bezorging en BTW, onverminderd het recht van verkoper om de geleden schade op koper te verhalen.
 2. Indien de koper voor het moment van bezorging in staat van faillissement wordt verklaard of wordt toegelaten tot de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of in surseance van betaling komt te verkeren, wordt deze overeenkomst direct ontbonden en is koper gehouden de onder lid 1 genoemde boete te voldoen, welke boete alsdan kan worden verrekend met de reeds aanbetaalde bedragen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.

 1. De zaak blijft eigendom van verkoper tot dat koper aan alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
 2. Het is koper verboden om de zaak aan derden in eigendom over te dragen of te verpanden of aan derden zekerheden te verschaffen met betrekking tot de zaak, tot  dat koper aan alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Klachten/gebreken
Klachten en/of gebreken dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk en per aangetekende post (of telefax) aan verkoper te worden gemeld.

Artikel 8. Garantie

 1. De fabrikant(en) van geleverde zaken geeft garantie op onderdelen van het systeem. Verkoper verstrekt een gelijke garantie aan koper.
 2. Verkoper verstrekt behoudens het bepaalde in lid 1 geen verdere garanties, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Subsidie

 1. Voor zover koper aanspraak kan maken op een subsidie, dient koper deze subsidie zelf aan te vragen. Het niet verkrijgen van de subsidie geeft geen reden tot ontbinding van deze overeenkomst.
 2. Een lopende subsidie-aanvraag geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichtingen.
 3. Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk indien er geen subsidie wordt verleend.

Artikel 10. Montage

 1. Koper draagt zelf zorg voor montage/installatie. Verkoper adviseert koper de zaak/zaken door een daartoe erkende installateur te laten monteren/installeren.
 2. Indien koper de zaak/zaken laat installeren kan koper gebruik maken van bij verkoper aanwezige lijsten met monteurs/installateurs.
 3. Verkoper verplicht zich om de montage/installatie voorschriften gelijktijdig met de zaak/zaken te leveren. Indien koper of een door hem ingeschakelde derde zich niet aan de montagevoorschriften houdt, komt de garantie genoemd in artikel 8.1 volledig te vervallen.
 4. Verkoper is bij de montage op geen enkele wijze partij of verder betrokken anders dan het aanleveren van de lijst. Verkoper staat niet in voor de door verkoper gemaakte keuze.
 5. Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid in het kader van montage/installatie uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper of diens personeelsleden en directie of de ondeugdelijke montage/installatie wordt veroorzaakt door een gebrek als bedoelt in artikel 8.1.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is, behoudens het bepaalde in artikel 8.1, niet aansprakelijk voor zichtbare en/of onzichtbare gebreken die zijn ontstaan na bezorging.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan bij de montage/installatie van de zaak, behoudens voor zover deze gebreken vallen onder de in artikel 8.1 genoemde garantie.
 3. Voor zover verkoper uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, beperkt verkoper deze aansprakelijkheid tot de hoogte van de in artikel 2 genoemde koopprijs minus de aan kopers verstrekte subsidie.
 4. Verkoper is slechts aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals gemiste omzet, gederfde winst, extra arbeidsuren.

Artikel 12. Slotbepaling

 1. Verkoper is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Verkoper zal koper van de wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Roermond onder nummer 32137302
 3. Van toepassing is steeds de ter hand gestelde versie, bij gebreke van ter handstelling is de laatst gedeponeerde versie ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst van toepassing.
 4. Voor zover enige bepaling uit de koopovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijft de koopovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

Op de hoogte blijven
van DIODOM Benelux?

Lees dan ons laatste nieuws,
blogs en acties.

Op zoek
naar een dealer?

Een overzicht van
erkende dealers in uw regio

Vragen of meer
te weten komen?

Bel en mail ons
of vul het contactformulier in